София Дизел Център извършва следните услуги, свързани с Common Rail дюзи инжектори SIEMENS:

  • Проверка на стенд на Common Rail инжектори SIEMENS
  • Разглобяване,дефектиране и почистване на инжектора
  • Проверка на микроскоп за износване на клапана на инжектора
  • Рециклиране на инжектора – подмяна на  частите и регулиране на стенд
  • След рециклирането инжекторите автоматично се кодират, като кодът е уникален за всеки инжектор
  • Доставка на нови или отремонтирани Common Rail инжектори в цялата страна

За рециклиране на Siemens Common Rail инжектори е нужна високотехнологична база, поради сложността на вложените високо прецизни съставни части. Ние сме горди, че можем да предложим на нашите клиенти рециклиране по технология на производителя на ниски цени.

5WS4000Z
Citroen C5 20c HDI Berlingo 20c HDI, Peugeot Partner 20c HDI 307 20c HDI
5WS40148F
Citroen C2 14c HDI C3 14c HDI, Peugeot 1007 14c HDI

Устройство

Дюзата може да бъде условно разделена на няколко функционални модула:

Безщитов разпръсквач
Хидравлична подсилваща система
Електромагнитен клапан
Горивото се предава от горивопровода високо налягане през захранващ канал към разпръсквача и през смукателен ограничителен отвор към клапанната камера. Клапанната камера е свързана с обратното гориво през изпускателния ограничителен отвор, който може да се отвори посредством електромагнитен клапан.

Принцип на действие

Работата на дюзата може да бъде подразделена на четири работни състояния, когато двигателят и помпата високо налягане работят:

Дюзата е затворена (при наличие на високо налягане)
Дюзата се отваря (начало на впръскването)
Дюзата е напълно отворена
Дюзата се затваря (край на впръскването)
Работните състояния се определят в резултат на всички сили, които действат върху отделните компоненти на дюзата. Когато двигателят не работи и горивната релса не е под налягане, пружината на разпръсквача държи затворена дюзата.

Дюзата е затворена (положение покой). В положение покой дюзата не е активирана. Пружината на електромагнитния клапан притиска съчмата върху основата на изпускателния ограничителен отвор. В клапанната камера налягането се повишава до налягането в релсата. Същото налягане действа и върху камерния обем на разпръсквача. Силата, която упражнява налягането в релсата върху външните повърхности на контролното буталце, и силата на пружината на разпръсквача държат иглата на разпръсквача затворена в противовес на силата на отваряне, упражнявана от налягането върху конуса на иглата.

Дюзата се отваря (начало на впръскването). Дюзата е в покой. Електромагнитния клапан се активира от тока на сработване. Той кара електромагнитния клапан да се отвори много бързо. Необходимите бързи превключвания се постигат, като активирането на електромагнитния клапан от ЕКМ се управлява с високи напрежения и големи токове. Магнитната сила на вече възбудения магнит превишава силата на клапанната пружина. Котвата повдига съчмата от основата на клапана и отваря изпускателния ограничителен отвор. След кратко време силният ток на сработване се намалява до по-нисък задържащ ток в електромагнита. Когато изпускателния ограничителен отвор бъде отворен, горивото протича от клапанната камера към кухината отгоре и след това през горивопровода за обратно гориво към резервоара. Смукателния ограничителен отвор предотвратява пълно компенсиране на налягането в горивната релса. Спадът на налягането в клапанната камера намалява силата, която действа върху контролното буталце, и отваря иглата на разпръсквача. Впръскването на гориво започва.

Дюзата е напълно отворена. Темпът на движение на иглата на разпръсквача се определя от разликата в дебита през смукателния и изпускателния ограничителен отвори. Управляващото буталце достига горното си стоп положение и се задържа там върху горивната възглавница (хидравличен стоп). Възглавницата възниква от горивния поток между смукателния и изпускателния ограничителен отвор. Дюзата вече е напълно отворена. В горивната камера се впръсква гориво под налягане, доближаващо налягането на горивната релса. Балансът на силите в дюзата е подобен на този по време на фаза отваряне. При дадено налягане в системата впръскваната горивна порция е пропорционална на периода от време, през който е отворен електромагнитния клапан. Това впръскване е изцяло независимо от оборотите на двигателя или помпата (система за впръскване на гориво на база продължителност).

Дюзата се затваря (край на впръскването). Когато токът през електромагнитния клапан се прекъсва, клапанната пружина притиска котвата надолу и съчмата затваря изпускателния ограничителен отвор. Когато изпускателния ограничителен отвор бъде затворен, налягането в контролната камера се повишава отново до налягането в горивната релса през смукателния ограничителен отвор. По-високото налягане упражнява по-голяма сила върху управляващото буталце. Силата върху клапанната камера и силата на пружината на резпръсквача вече превишават силата, която действа върху иглата на разпръсквача, и тя се затваря. Дебитът през смукателния ограничителен отвор определя скоростта на затваряне на игралата на разпръсквача. Целият цикъл на впръскване приключва, когато иглата на разпръсквача се намира в покой върху основа си, като по този начин затваря впръскващите отвори.

Този индустриален метод за активиране на иглата на разпръсквача посредством хидравлична усилваща система се използва, тъй като силите, необходими за бързото отваряне на иглата на разпръсквача, не могат да бъдат създадени директно от електромагнитния клапан. ‘’Управляващия обем’’, който се изисква в допълнение към горивната порция, достига горивопровода за обратно гориво през ограничителните отвори в контролната камера. Освен управляващия обем има и обеми от утечка през иглата на разпръсквача и водачите на клапанното буталце. Тези обеми се връщат в резервоара през горивопровода за обратно връщане и общ горивопровод, който е свързан с преливния клапан, помпата високо налягане и клапана за управление на налягането.

Видове програмни карти

Програмни карти с плоска крива на горивната порция

При дюзите се прави разлика в програмната карта в балистичен и небалистичен режим. Възелът клапанно буталце/разпръсквач/игла достига хидравличния стоп, ако периода на активиране при работещ автомобил е достатъчно дълъг. Частта от картата до извършване на максималния ход на иглата на празпръсквача се нарича балистичен режим. Балистичните и небалистичните части в картата за горивната порция, където впръсканата горивна порция отговаря на съответен период на активиране, са разделени характерна от извивка в програмната карта. Друга характеристика на картата на горивната порция е плоската крива, която се получава при кратки периоди на активиране. Плоската крива се получава в резултат на отблъскването/отскачането на котвата при отваряне. В тази част от картата впръсканата горивна порция не зависи от периода на активиране. Това позволява малки впръсквани горивни порции да бъдат изобразени като стабилни. Едва след като котвата спре да се отблъсква/отскача, кривата на горивната порция започва да нараства линейно с увеличаване на периода на активиране. Фазите на впръскване на малки горивни порции (кратки периода на активиране) се използват като предвпръскване с цел понижаване на шума. Вторичните впръсквания помагат за подобряване на окисляването на саждите в избрани участъци от работната крива.

Програмни карти без плоска крива на горивната порция

Все по-строгите закони за контрол на вредните емисии доведоха до използването на двете системни корекционни функции: компенсация на подаването на гориво от дюзата (IMA) и калибриране на нулевото подаване на горивото (NMK), както и до къси интервали между предвпръскването, главното впръскване и следвпръскването. При дюзи, които нямат участък с плоска крива, IMA позволява прецизно регулиране на горивната порция на предвпръскване, когато дюзите са нови. NMK коригира отклоненията на горивната порция с времето в частта под ниско налягане. Ключовото условие за използване на тези две системни функции е постоянно, линейно увеличаване на количеството, т.е. да няма плосък участък в картата на горивната порция. Ако възелът клапанно буталце/игла на разпръсквача работи в номинален режим, като едновременно с това е достигнат хидравличният стоп, това означава изцяло балистичен работен режим на клапанното буталце и в картата на горивната порция няма характерна извивка.

Видове дюзи

При дюзите с електромагнитен клапан съществуват две различни концепции:

Дюзи с еднокомпонентна котва (еднопружинна система)
Дюзи с двукомпонентна котва (двупружинна система)
Кратките интервали между фазите на впръскване са възможни, ако котвата може да се върне много бързо до положение на покой при затваряне. Това се постига най-добре посредством двукомпонентна котва с ограничителен стоп. По време на затваряне плочата на котвата се придвижва надолу посредством положителното зацепване. Най-ниското възможно положение на плочата на котвата е ограничено от ограничителен стоп. В резултат на това котвата достига положение на покой по-бързо. Отскачането/отблъскването на котвата може да завърши по-бързо чрез разединяване на компонентите на котвата и адаптиране на зададените параметри. Това помага за достигане на по-кратки интервали между двете фази на впръскване при концепцията с двукомпонентна котва.

Активиране на дюзата с електромагнитен клапан

В положение на покой електромагнитния клапан високо налягане на дюзата се е активиран и следователно е затворен. Дюзата впръсква, когато електромагнитният клапан се отваря. Активирането на електромагнитния клапан е разделено на пет фази.

Фаза на отваряне

Първоначално, за да се гарантират минимални разлики и високи нива на възпроизводимост на впръскваната горивна порция, токът за отваряне на електромагнитния клапан следва стръмен, точно определен наклон и нараства бързо до приблизително 20 А. Това се постига посредством подаване на пиково напрежение до 50 V. То се генерира в контролния модул и се съхранява в кондензатор (кондензатор за пиково напрежение). Когато това напрежение бъде приложено към електромагнитния клапан, токът се увеличава неколкократно по-бързо, отколкото при използване само на акумулаторно напрежение.

Фаза ток на сработване

По време на фазата ток на сработване към електромагнитния клапан се прилага акумулаторно напрежение, което подпомага бързото му отваряне. Токовото управление ограничава тока на сработване до приблизително 20 А.

Фаза ток на задържане

За да се намалят загубите на мощност към ЕКМ и дюзата, токът се понижава до приблизително 13 А във фазата ток на задържане. Енергията, която е налична, когато токът на сработване и токът на задържане бъдат редуцирани, се насочва към кондензатора за пиково напрежение

Изключване

Когато токът бъде прекъснат, за да се затвори електромагнитния клапан, излишната енергия също се насочва към кондензатора за пиково напрежение.

Презареждане на усилващата верига

Презареждането се извършва посредством усилваща верига, интегрирана в ЕКМ на двигателя. Енергията, която се изразходва по време на фазата на отваряне се презарежда в началото на фазата ток на сработване, докато бъде достигнато първоначалното напрежение, необходимо за отваряне на електромагнитния клапан.

СОФИЯ ДИЗЕЛ ЦЕНТЪР
Позвънете
Упътвания

Този сайт използва "бисквитки". Прочетете повече.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close